KΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ

KΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ
ΤΟ e mail μας : billdedidis@gmail.com ΤO blog μας EΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ BLOGGER- WHO IS WHO

Η φωτογραφία μου
Τhessaloniki, Thessaloniki, Greece
Τίποτα στη ζωή , δεν σου χαρίζεται. Το κάθε τι , κατακτιέται με πολύ κόπο και αγώνα .
ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ 2121/1993
To ιστολόγιο ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ αναδημοσιεύει τακτικά, στα πλαίσια της συνεργασίας του με άλλα ιστολόγια, αλλά και στα πλαίσια της προσπάθειάς του για την ανάδειξη του νέου μέσου, που ονομάζεται "κυβερνοχώρος" άρθρα και απόψεις άλλων bloggers. Στην περίπτωση αυτή παρατίθεται πάντοτε η πηγή και συνεπώς, το παρόν ιστολόγιο, αποποιείται κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες.
Σε κάθε περίπτωση, που από αβλεψία και εκ παραδρομής, θίγεται κάποιος πολίτης ή παραβιάζονται νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, δηλώνουμε ότι ούτε από πρόθεση, ούτε από δόλο μπορούν να συμβούν τα ανωτέρω και παρακαλούμε το θιγόμενο πρόσωπο, να επικοινωνεί μαζί μας στο e-mail :billdedidis@gmail.com

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ--
 • ΑΡΘΡΑ--
 • ΕΛΛΑΔΑ--
 • ΥΦΗΛΙΟΣ--
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ--
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ--
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ--
 • ΑΠΟΨΕΙΣ--
 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ--
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ--
 • ΠΑΙΔΕΙΑ--
 • ΙΣΤΟΡΙΑ--
 • ΜΟΥΣΙΚΗ--
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ--
 • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ--
 • ΘΡΗΣΚΕΙΑ--
 • Μ.Μ.Ε--
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ--
 • ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ--
 • BLOGS--
 • ΔΙΑΦΟΡΑ--
 • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ--
 • ΥΓΕΙΑ

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ....


Ό,τι και να γίνει δεν θα πεινάσουμε !
 

O πρό­ε­δρος της ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ Τζα­νέ­τος Κα­ρα­μί­χας πα­ρου­σιά­ζο­ντας σχε­τι­κή έρευ­να της συ­νο­μο­σπον­δί­ας προ­σπά­θη­σε να κα­ταρ­ρί­ψει αυ­τούς τους ισχυ­ρι­σμούς.
«Ακόμη και αν γυ­ρί­σου­με στη δραχ­μή, δεν θα πει­νά­σου­με», τό­νι­σε σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου και υπο­στή­ρι­ξε ότι ως χώρα εί­μα­στε αυ­τάρ­κης σε τρό­φι­μα σε πο­σο­στό 95%, χωρίς να συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα ψάρια.
«Είναι μύθος ότι η Ελ­λά­δα δεν πα­ρά­γει», επι­σή­μα­νε ο κ. Κα­ρα­μί­χας, κά­νο­ντας λόγο για κλίμα τρο­μο­κρα­τί­ας που δη­μιουρ­γεί­ται. Η χώρα έχει επάρ­κεια σε βα­σι­κά δια­τρο­φι­κά προ­ϊ­ό­ντα, όπως προ­κύ­πτει από στοι­χεία της ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ, του Ελ­λη­νι­κού Γε­ωρ­γι­κού Ορ­γα­νι­σμού και της Ελ­λη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής για το 2010. Σύμ­φω­να με τον κ. Κα­ρα­μί­χα, στην πε­ρί­πτω­ση που η χώρα βρε­θεί σε θέση που οι ει­σα­γω­γές τρο­φί­μων είναι απα­γο­ρευ­τι­κές, οι  Έλ­λη­νες δεν θα στε­ρη­θούν τις ελιές, το λάδι, το ρύζι και τα φρού­τα. Πρό­βλη­μα θα δη­μιουρ­γού­νταν με το κρέας και το ψωμί, «αλλά μπο­ρού­με να αντι­κα­τα­στή­σου­με το χοι­ρι­νό και το βόειο με κα­τσι­κί­σιο κρέας, και να φτιά­χνου­με ψωμί από σκλη­ρό αντί μα­λα­κό σι­τά­ρι».

Τι δεν θα μας λεί­ψει
Με βάση τη με­λέ­τη της ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ, από το τρα­πέ­ζι μας δεν θα λεί­ψουν:
- Οι βρώ­σι­μες ελιές. Η πα­ρα­γω­γή κα­λύ­πτει το 615% της ζή­τη­σης, όμως το 88,3% της πα­ρα­γω­γής εξά­γε­ται.
- Τα επι­τρα­πέ­ζια στα­φύ­λια (θα μπο­ρού­σε να κα­λυ­φθεί το 322% της εγ­χώ­ριας κα­τα­νά­λω­σης. Ση­μειω­τέ­ον ότι το 74% της ελ­λη­νι­κής πα­ρα­γω­γής κα­τα­λή­γει στο εξω­τε­ρι­κό).
- Τα ακτι­νί­δια (242% επάρ­κεια, 62% εξα­γω­γές).
- Η στα­φί­δα (209% επάρ­κεια, 57% εξα­γω­γές).
- Το ρύζι (171% επάρ­κεια, 51% εξα­γω­γές).
Επί­σης θα επαρ­κού­σε το ελαιό­λα­δο (151%), αν κα­λυ­πτό­ταν η πο­σό­τη­τα που ει­σά­γε­ται (4,33%), το σκλη­ρό σι­τά­ρι (149% η επάρ­κεια, μόλις 10% της ζή­τη­σης κα­λύ­πτε­ται από ει­σα­γω­γές). Η πα­ρα­γό­με­νη πο­σό­τη­τα υπερ­κα­λύ­πτει την κα­τα­νά­λω­ση σε δη­μη­τρια­κά (82%), φρού­τα (128%), τυ­ρο­κο­μι­κά (το 80%), αι­γο­πρό­βειο γάλα (98%) και κρέας (92%), αυγά (91%) και τα που­λε­ρι­κά (82%). Πολύ χα­μη­λή αυ­τάρ­κεια υπάρ­χει στο μα­λα­κό σι­τά­ρι από το οποίο γί­νε­ται το ψωμί (32%) στα όσπρια σε πο­σο­στό που κυ­μαί­νε­ται στο 39%, στο βόειο κρέας (13%) και στο χοι­ρι­νό (38%).

Σε τι θα ση­μειω­θεί έλ­λει­ψη
Σε πε­ρί­πτω­ση που οι ει­σα­γω­γές γί­νο­νταν απα­γο­ρευ­τι­κές λόγω κό­στους, θα μας έλει­παν:
- Οι φακές. Πα­ρά­γου­με 7.500 τό­νους και ει­σά­γου­με άλλες 10.000 τό­νους, για να κα­λύ­ψου­με τις εγ­χώ­ριες ανά­γκες.
- Το χοι­ρι­νό κρέας. Πα­ρά­γου­με 111.000 τό­νους, αλλά κα­τα­να­λώ­νου­με 290.000 τό­νους.
- Τα φα­σό­λια: Τρώμε 35.000 τό­νους, εκ των οποί­ων σχε­δόν οι 24.000 είναι ει­σα­γω­γής.
- Το μα­λα­κό σι­τά­ρι. Από το ένα εκα­τομ­μύ­ριο τό­νους που απαι­τεί­ται για τον άρτον τον επιού­σιον η Ελ­λά­δα πα­ρά­γει μόλις 351.000 τό­νους.
- Το βόειο κρέας. Από τους 158.000 τό­νους που κα­τα­να­λώ­νου­με ετη­σί­ως, μόλις 20.000 τόνοι πα­ρά­γο­νται στην Ελ­λά­δα.

Το σκε­πτι­κό της έρευ­νας
Το πο­σο­στό της επάρ­κειας όπως το υπο­λό­γι­σε η ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ προ­κύ­πτει ως εξής: Από τα προ­ϊ­ό­ντα που πα­ρά­γο­νται στην Ελ­λά­δα αφαι­ρού­νται όσα εξά­γο­νται και στη συ­νέ­χεια προ­στί­θε­νται τα τρό­φι­μα που ει­σά­γο­νται, για να προ­κύ­ψει η τε­λι­κή εγ­χώ­ρια κα­τα­νά­λω­ση. Με βάση μια υπό­θε­ση ερ­γα­σί­ας, υπο­λο­γί­ζε­ται σε τι πο­σο­στό η εγ­χώ­ρια πα­ρα­γω­γή θα κά­λυ­πτε τη ζή­τη­ση, αν δεν κά­να­με ει­σα­γω­γές από το εξω­τε­ρι­κό, αλλά ούτε εξά­γα­με προ­ϊ­ό­ντα. Σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις η εγ­χώ­ρια πα­ρα­γω­γή μπο­ρεί να κα­λύ­ψει και τις ει­σα­γω­γές και πάλι να υπάρ­χει δια­θέ­σι­μο για εξα­γω­γές, ωστό­σο αν σή­με­ρα οι εξα­γω­γές είναι ζη­τού­με­νο σή­με­ρα, θα είναι πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο αν επα­λη­θευ­θεί το σε­νά­ριο της χρε­ο­κο­πί­ας. Για πα­ρά­δειγ­μα, μπο­ρεί να πα­ρά­γου­με 107.000 τό­νους βρώ­σι­μης ελιάς, αλλά στην ελ­λη­νι­κή αγορά δια­τί­θε­νται 13.000 τόνοι (από τους 17.000 τό­νους που κα­τα­να­λώ­νο­νται συ­νο­λι­κά), ενώ οι υπό­λοι­ποι 94 χι­λιά­δες τόνοι εξά­γο­νται.
Ση­μειω­τέ­ον ότι τα αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 25% των ελ­λη­νι­κών εξα­γω­γών, ωστό­σο το αγρο­τι­κό ισο­ζύ­γιο (δια­φο­ρά εξα­γω­γών - ει­σα­γω­γών), αν και μειώ­θη­κε από τα 8 δισ. των προη­γού­με­νων ετών, εξα­κο­λου­θεί να είναι αρ­νη­τι­κό κατά 2 δισ. ευρώ. Κοι­νώς, εξα­κο­λου­θού­με να ει­σά­γου­με πε­ρισ­σό­τε­ρα από όσα εξά­γου­με.
Τέλος, η με­λέ­τη της ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ δεν απα­ντά στο ερώ­τη­μα της αύ­ξη­σης του κό­στους πα­ρα­γω­γής στην πε­ρί­πτω­ση επι­στρο­φής στη δραχ­μή, καθώς η χώρα μας ει­σά­γει όχι μόνο το πε­τρέ­λαιο που είναι απα­ραί­τη­το για την πα­ρα­γω­γή, αλλά και τους σπό­ρους, τα φυ­το­φάρ­μα­κα, τα λι­πά­σμα­τα, το πολ­λα­πλα­σια­στι­κό και γε­νε­τι­κό υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: